§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.butikdiva.pl

2. Sklep internetowy www.butikdiva.pl prowadzi sprzedaż detaliczna przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu

3. Właścicielem sklepu , administratorem i usługodawcą jest Diva Beata Wysocka ul Krótka 10, 18-400 Łomża zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 718 212 46 67 REGON  200813174

4.. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

5. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem  sklepu www.butikdiva.pl przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu przez cały rok

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

§2

DEFINICJE1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zn.)

2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.

3. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

4. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

5. Regulamin – niniejszy dokument

6. Rejestracja —to utworzenie przez Klienta Konta Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej

7. Sklep internetowy - witryna umieszczona w sieci Internet pod adresem www.butikdiva.pl przeznaczona do prezentacji oferty Usługodawcy oraz składania zamówień

8.Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

9.Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży

10.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży

11. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

12. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową


§3

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I REJESTRACJA1.   Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,dostęp do poczty elektronicznej,poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: microsoft internet explorer, mozilla firefox, google chrome, firefox, safari, lub opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej

2.   Korzystanie ze sklepu następuje poprzez zapoznanie się z ofertą

3.   W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać dobrowolnej nieodpłatnej Rejestracji

4.   Rejestracja jest niezbędna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym

5.   W celu Rejestracji , Klient powinien prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go do Sprzedawcy drogo elektroniczną

6.   Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola klient powinien oświadczyć iż:

zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji usług elektronicznych przez sprzedawcę,

zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia

7.   Podczas Rejestracji Klient zobowiązany jest do ustalenia indywidualnego hasła

8.   Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do sprzedawcy za pośrednictwem sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego

§4

ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

1.       Sprzedawca świadczy na rzecz klientów następujące bezpłatne usługi elektroniczne:

            1.1 Prowadzenie Konta Klienta

            1.2 Newsletter

            1.3 Udostępnienie formularza kontaktowego

            1.4 Udostępnienie formularza zamówień

§5

ZAMÓWIENIA1.       Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę przez cały rok,  przy użyciu funkcji Koszyk.

2.   Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: adres, na który zamówienie ma być wysłane,numer telefonu oraz adres e-mail

3.   Gdy podane dane nie są kompletne Sprzedawca nawiążę kontakt z klientem telefoniczny bądź poprzez adres e-mail, jeśli kontakt będzie niemożliwy Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia

4.   Klient po prawidłowym złożeniu zamówienia, otrzyma automatyczną odpowiedź ze sklepu, potwierdzającą otrzymanie zamówienia

5.   Klient do zamówienia otrzymuje paragon fiskalny

6.   Zamówienie zrealizowane będzie po dokonaniu płatności przez Klienta, przy opcji pobraniowej niezwłocznie po złożeniu zamówienia

§6

SPRZEDAŻ1.       Sprzedawca za pośrednictwem sklepu, świadczy usługę sprzedaży na rzecz klientów

2.   Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.

3.   Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania Klientowi Produktów wolnych od wad

4.   Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

5.   Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle nie dłużej niż w ciągu 3 Dni Roboczych.

W szczególnych przypadkach czas Wydania Produktów może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany  telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta.

6.  Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

7.  Wydanie Produktów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta,

8.   Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

9.   Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub SMS, używając Danych Kontaktowych Klienta.

10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

11. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia odpowiedniego protokołu.

§7

PŁATNOŚCI1.       Ceny przy produktach na stronie Sklepu są cenami BRUTTO (ceny z podatkiem VAT), podane w złotych polskich, nie zawierają kosztów transportu do klienta i wybranej formy płatności.

2.      Klient ponosi koszta związane z dostarczeniem towaru

3.      Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze koszyka przed złożeniem zamówienia a po określeniu sposobu dostawy produktów oraz płatności, zawiera cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszystkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

4.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży

            -płatność za pobraniem u przewoźnika przy odbiorze przesyłki

            -płatność przelewem na rachunek bankowy sklepu

            -szybkie płatności PayU (regulamin na www.payu.pl)

5.   Do zakupionego towaru dołączony zostaje paragon fiskalny

6.   Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje natychmiast, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

            -odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,

            -rezygnacji przez Klienta ze złożonego zamówienia lub części zamówienia opłaconego                    przed jego wysyłką

            -uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub             części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

7.   Zwrot płatności następuje poprzez użycie takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

8.   Sprzedawca nie  zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów dostarczenia produktów, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy preferowany przez Sprzedawcę.

§8

REKLAMACJE I GWARANCJE1.       Klient reklamacje może składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w danych kontaktowych sprzedawcy przy pomocy formularza dostępnego do pobrania w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE

2.      W zgłoszeniu reklamacyjnym powinien być opisany problem , oraz dane dotyczące Klienta

3.      Firma DIVA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona

4.      W przypadku gdy reklamacja dotyczy towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany produkt na adres siedziby

5.      Jeśli produkt jest wadliwy Klient może żądać wymiany na towar wolny od wad lub naprawy defektu

6.      W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru

7.      Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.

8.      Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedający

9.      Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju przebarwienia i uszkodzenia mechaniczne (wydarcia, otarcia, inne uszkodzenia mechaniczne oraz niewłaściwe dopasowanie odzieży), a także uszkodzenia mechaniczne zamków błyskawicznych, gum, lycry i elementów ozdobnych, wygoda odzieży, brak lub nieprawidłowa konserwacja odzieży, naturalne zużycie się odzieży

§9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY1.       Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny

2.      Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni

3.   Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru obciążają Klienta

4.   Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „reklamacje i zwroty”

5.   Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe

6.   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umów

7.   Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich

samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne

rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem

8.  Paczki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane

9.  Towar zwracany przez Klienta powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu

§10

POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE1.       Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2016

2.      Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli

3.      Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań prowadzących do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim

4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa